De nieuwe brancheorganisatie wil duidelijk maken waar ze voor staat en hoe ze werkt. Daarom komt er een manifest. Hieronder de eerste schets, in de aanloop naar de oprichting van BIG. Suggesties zijn welkom.

Wat zijn burgerinitiatieven? Dat zou je heel smal kunnen opvatten (bijvoorbeeld ‘vergunningplichtige activiteiten van buurtbewoners´), of heel breed (‘alles wat geen overheidsinitiatief is’), of politiek (‘een agendavoorstel aan de Tweede Kamer met 40.000 handtekeningen’). Maar dat geeft weinig houvast voor een lokale brancheorganisatie. Een vaste definitie hebben we nog niet, wel een voorlopige beschrijving: Burgerinitiatieven zijn tijdelijke of langlopende acties voor het algemeen nut (sociale cohesie, leefbaarheid, veiligheid, milieu, duurzaamheid, vrede, gezondheid, kansen, democratie, zingeving, rechtvaardigheid, etc.), gericht op een bepaald gebied, gestart door één of meerdere vrijwilligers (niet vanuit missie of beleid van professionele organisaties en niet door de overheid), en zonder winstoogmerk. Om praktische redenen laten we eenmalige individuele acties (soms een boodschap doen voor je buurvrouw) buiten beschouwing. Blijft over een grote categorie vanaf informele tijdelijke acties zoals een buurtfeest tot aan voorzieningen voor onbepaalde tijd zoals een landelijk online netwerk. En er is een grijs gebied waarvan we het nog niet weten, bijvoorbeeld mantelzorg (vaak maar niet altijd individueel) en stichtingen/verenigingen (die vaak als initiatief beginnen en vervolgens zelf initiatiefnemer worden, en die vaak maar niet per definitie voor algemeen nut gaan). Kun je helpen met een betere beschrijving? Laat weten!

Missie: de brancheorganisatie zijn van de burgerinitiatieven in de gemeente Groningen. Binnen de gemeente Groningen willen we de democratische vertegenwoordiger zijn van de burgerinitiatieven die zich inzetten voor een duurzame samenleving, in de betekenis van ecologisch, sociaal en economisch volhoudbaar. BIG heeft geen winstoogmerk. We bestaan voor onbepaalde tijd.

Werkrichting. We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking, zodat de burgerinitiatieven meer voor elkaar kunnen krijgen en er minder wielen opnieuw worden uitgevonden. En we richten ons op publiek, politiek en overheden want we willen meer politieke erkenning en bestuurlijke steun voor de burgerinitiatieven en we willen de problemen die de initiatieven aankaarten hoger op de politieke agenda zien.

Interne democratie. Wij zijn een vereniging in oprichting. We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus. We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie en we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers. We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.

Kerntaken. We willen duurzaamheidskwesties signaleren bij de burgerinitiatieven en deze openbaar agenderen. We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiëren en/of steunen. We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.